Language: NOR | ENG

Camilla Eline Andersen

Professor
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Besøksadresse:
Rom: 2N3336
Biohuset
Holsetgata 22 N-2317 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

2020-         Professor barnehagepedagogikk, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet

2020-         20 prosent bi-stilling som universitetslektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet

2019-2020 Universitetslektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet

2015-2019 Førsteamanuensis pedagogikk, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet

2012-2015 Førstelektor pedagogikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark

2010-2012 Høgskolelektor pedagogikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark

2003-2010 Stipendiat barnehagepedagogikk med 25 % arbeidsplikt, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo

1997-2003 Pedagogisk leder/styrer i barnehage

Ekspertområder

Forskningsfelt

Mine vitenskapelige kvalifikasjoner knytter seg hovedsakelig til to hovedområder. Det ene er Flerkulturell barnehagepedagogikk. Her har jeg bidratt til utviklingen av teoretiske perspektiver med utgangspunkt i spørsmålet: hvordan kan pedagogisk praksis i barnehager ivareta mangfold knyttet til kultur, etnisitet, «rase» og språk, slik barnehager er pålagt gjennom sitt mandat? Dette har jeg blant annet gjort gjennom å anvende kritiske teorier og filosofiske perspektiver. Ved hjelp av begreper i disse har jeg utforsket hvilke komplekse krefter som kan virke på barnehagelæreres muligheter for etisk profesjonsutøvelse i hverdagspraksiser i en tid der skiller mellom det globale og lokale, men også kultur og natur, utviskes. Dette arbeidet genererer kunnskap som forsøker å sette i gang tenkning rettet mot hvordan det er mulig å kritisk- og etisk leve med, heller enn å redusere, kompleksitet. Sentralt er også en interesse for det å kontinuerlig spørre hva annet det er mulig å tenke og gjøre for å skape et likeverdig barnehagetilbud for alle i et flerkulturelt samfunn. Dette hovedområdet inkluderer et bredt spekter av arbeider som nærmer seg de nevnte spørsmålene på ulike måter, blant annet arbeid knyttet til et NFR-prosjekt om flerkulturelle barnehager i rurale strøk, flere artikler og bokkapitler, og min doktorgradsavhandling.

Det andre hovedområdet er Metodologier i barnehageforskning. Innen dette området har jeg hovedsakelig bidratt til utvikling av metodologiske tilnærminger for forskning som posisjonerer seg i en immanens ontologi, i epistemologier knyttet til den språklige vendingen, men også til kritiske perspektiver der verdier som likeverd, frigjøring, solidaritet og rettferdighet er sentralt. Jeg har også noe erfaring fra å arbeide med kvantitative tilnærminger. De senere årene har jeg arbeidet mest med de-koloniserende metodologier, feministisk metodologier, kritiske metodologier og prosess-ontologiske metodologier.  Mange av disse epistemologiene oppmuntrer til å bruke begreper fra filosofi og teori som kan reorienterer tenkning. Dette er et felt som forsøker å spørre: på hvilke andre måter enn gjennom de mer konvensjonelle humanistiske metodologiske tilnærminger som kvalitativ forskning gjerne blir assosiert med, kan kvalitativ forskning gjøres? Kan dette bidra til at forskning må tenke nytt om etikk? Hva slags kunnskap kan produseres med ulike metodologier. Innen dette hovedområdet har jeg bidratt både i et nasjonalt og internasjonalt felt. 

I tillegg til de to nevnte feltene har jeg begynt å utvikle det jeg forstår som et tredje forskningsområde: Mangfold, forskjellighet og sosial rettferdighet i tidlig barndom – globale perspektiver. Her utgår jeg i forskningsarbeidene fra en nysgjerrig for hvordan barn og barndom kan forstås i relasjon til media i en globalisert tid, hvordan vokse opp i urbane områder, og hvilke kunnskaper om kjønns- og seksualitetsmangfold barn har tilgang til og hva det kan gjøre for deres danningsprosesser.

Andre aktiviteter

Siden 2017 har jeg vært leder for forskningsgruppen Childhood and Early Years Education (CEE) ved Høgskolen i Innlandet. Gruppen er tilknyttet PhD-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Veileder PhD-prosjekt: hovedveileder for Beate Leirpoll (INN)  og biveileder for Agnes W. Bjelkerud (INN) og Mona-Lisa Angell (USN).

Jeg er medredaktør for tidsskriftet Reconceptualizing Educational Research Methodologies, og har vært gjesteredaktør for Contemporary Issues in Early Childhood og Nordic Studies in Education.

Internasjonalisering

August 2019-juli 2020 var jeg ansatt som universitetslektor 100%, Barn- og ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet

Jeg avla min PhD-grad på Barn- og ungdomsvetenskapliga institutionen ved Stockholms Universitet i 2015

2006-2007 var jeg internasjonal PhD-student i seks måneder ved Arizona State University, USA

 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin