Language: NOR | ENG

Om smitteveilederen

Denne veilederen skal gi føringer til Høgskolen i Innlandet (HINN) med hensyn til drift under koronavirusutbruddet (covid-19- utbruddet). Utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer på et senere tidspunkt. Det er derfor viktig at alle ansatte og studenter ved Høgskolen i Innlandet forholder seg til  Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen og følger med på  HINNs oversikt over viktig informasjon til ansatte i forbindelse med koronautbruddet.

Høgskoleledelsen er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet ved institusjonen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade (Se Internkontrollforskriften) Høgskoleledelsen er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern og utarbeide planer og tiltak for å redusere risiko (Internkontrollforskriften §5 (6)). Denne veileder er et slikt tiltak.

Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar for å få til en forsvarlig og god drift under covid-19-utbruddet. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer et godt samarbeid mellom alle aktører som har oppgaver ved institusjonen (dette gjelder også aktører som er organisert uavhengig av HINN, som for eksempel SINN og STINN).

Veilederen tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser. Det betyr at veilederen legger til grunn gjeldende regelverk og finansiering, inkludert forskrifter med hjemmel i koronaloven.

Veilederen er basert på ‘ Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020’ (publisert 7. mai 2020) utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist endret: .