Language: NOR | ENG

Viktige oppdateringer

Smittevernveilederen er et dynamisk dokument. Ny viten og endrede føringer fra helsemyndighetene vil gi endringer i vår smittevernveileder. Her gir vi deg en kort oversikt over hvilke endringer som gjøres. Nettsidene oppdateres også med tilsvarende endringer.

Dato Dokument Endring
  Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020 Lagt til et kapittel 4 om vaksinasjon. Ny versjon er lastet opp under  Veileder og retningslinjer.
7. oktober 2020 Rutiner for gjennomføring av skoleeksamen med smitteverntiltak. Rutiner for gjennomføring av skoleeksamen med smitteverntiltak er blitt endret noe i forhold til avstandsregler. Ny versjon er lastet opp under  Veileder og retningslinjer.
8. september 2020 Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020 Endringer som er gjort fortløpende ved studiestart er nå lagt inn i dokumentversjonen av smittevernveilederen. Ny versjon er lastet opp under Veileder og retningslinjer.
4. september 2020

Rutiner for lab arbeid og ivaretakelsen av smittevern i Biohus   

Procedures for lab work and infection control measures at Biohus

Nye reviderte rutiner for arbeid i laboratorium på Biohuset er lagt ut i norsk og engelsk utgave under Veileder og retningslinjer. Engelsk utgave er også publisert på våre engelskspråklige sider.
31. august 2020 Oversikt over deltaker til undervisning i forbindelse med utbrudd av Covid-19 Det er utformet en rutinebeskrivelse for hvordan høgskolen har oversikt over deltakere til undervisning, med rutine for hvordan man oversender deltakerlister til kommunehelsetjenesten ved smittesporing. Se  Veileder og retningslinjer.
24. august 2020 Arealberegning Arealberegning over hvor mange studenter høgskolens undervisningsrom kan ta og likevel ivareta 1 meters kravet er oppdatert. Se Veileder og retningslinjer.
17. august 2020 Rutinebeskrivelse dersom det oppstår smitte på et studiested Det er laget en egen " Rutinebeskrivelse dersom det oppstår smitte på et studiested
6. august 2020

Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020

Nettside

"Sjekklisten for smittevern ved HINN" er fjernet som vedlegg til veilederen og fjernet som ressursdokument fra nettsiden. Sjekklisten er ikke lenger nødvendig etter at gjenåpningen har gått inn i en ny fase.

Ordningen med egenmelding ved eksamensfravær fra vårsemesteret er fjernet.

 

3. juli 2020 Nettside Det er lagt ut lenker til våre to nye lynkurs i smittevern for ansatte og studenter. Dette er to korte filmer som alle anmodes sterkt om å se. Lynkurset for studenter ligger også på inn.no/smittevern. Begge filmene eksisterer også i en versjon med engelske undertekster.

2. juli 2020

 

Nettside Avsnittet om opplæring er endret på nettsidene med våre nye lynkurs i smittevern for ansatte og studenter og med beskrivelser som bedre forklarer opplæringstiltaket. Det er beholdt en skjematisk beskrivelse i dokumentversjonen av smittevernveilederen (uendret). 
1. juli 2020 Nettsiden Det er lagt inn en forklarende underside med informasjon om melding om Fravær og Covid-19. Dette er ikke lagt inn i "Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020".
29. juni 2020 Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020 Smittevernveilederen er oppdatert med eget underkapittel om gjennomføring av skoleeksamen hvor det henvises til rutiner for skoleeksamen.
29. juni 2020 Rutiner for gjennomføring av skoleeksamen med smitteverntiltak Det er lagt ut egne rutiner for gjennomføring av skoleeksamen med smitteverntiltak (se  Veileder, sjekkliste og retningslinjer).

23. juni 2020

 

Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020 Kapitlet om renhold er revidert. Det er lagt inn informasjon om at HMS datablad for renholds og desinfeksjonsproduktene er tilgjengelig i appen Chemical Manager. Dette er nyttig om det for eksempel oppstår en allergisk reaksjon.
17. juni 2020 Retningslinjer til fadderledere og faddere ved HINN om studiestart 2020 Utdypende retningslinjer for Fadderuka 2020 som skal støtte fadderledere og faddere i å gjennomføre fadderuken på en smittevernfaglig god måte er lagt ut på smittevernveilederen (se  Veileder, sjekkliste og retningslinjer).
17. juni 2020 Smittevernrutiner verksted Smittevernrutiner for undervisning på verksted og i felt på Blæstad er lagt ut på smittevernveilederen (se Veileder, sjekkliste og retningslinjer).
16. juni 2020 Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020

Smittevernveilederen er tilpasset nye føringer for gruppestørrelser fra regjeringen 15. juni (se  Gruppestørrelser).

Det er også lagt inn et eget underkapittel om smittesporing. Høgskolen kan ikke registrere fremmøte på en effektiv måte, men høgskolens ansatte vil kunne blitt bedt om å støtte kommunehelsetjenesten i deres smittesporing (se  Smittesporing)

5. juni 2020 Veileder om smittevern for høgskolen i innlandet under covid-19 utbruddet 2020

Kapitlet om renhold er endret. Det er nå spesifisert hva som er ansatte og studenters ansvar og hva som er renholderes ansvar (se  Godt renhold). 

Det er også lagt inn informasjon om å være ekstra påpasselig når man arrangerer samlingsbasert undervisning hvor studenten kommer fra hele landet (se  Fagfelt og undervisningsformer som krever ekstratiltak)

3. juni 2020 Arealberegning Noen nye rom er lagt inn på studiested Elverum og noen romnavn er endret på studiested Lillehammer (se  Veileder, sjekkliste og retningslinjer).